تعمیر مونو پمپ رایبد انرژی

تعمیر اساسی مونو پمپ

تعمیر اساسی اورهال بازرسی

تعمیر مونو پمپ در شرکت رایبد انرژی بگونه ای است که مونو پمپ معیوب را به شرايط اوليه برمی گرداند و حداقل نيازهای عملكردی تعيـين شـده توسـط مشتری را فراهم خواهد کرد. پمپ تعمیری در شرکت رایبد انرژی از لحاظ عملکردی تحت گارانتی این شرکت قرار می گیرد. مجموعه اقدامات صورت گرفته در تعميرات اساسی یک مونو پمپ در شرکت رایبد انرژی شامل پوشش دهی مجدد، ايمنـی و مرتـب سـازی قطعات پمپ اسـت بگونه ای كـارائی پمپ معیوب اصلاح شده و به صورت یک مونو پمپ نو عمل نماید.

این تعمیرات در شرکت رایبد انرژی طبق دستورالعمل های تعمير و بازسازی روتور، استاتورها و ميله هاي اتصال که هر کدام در واحد مهندسی این شرکت تدوین گردیده است انجام می شود.

نحوه ی تعمیر مونو پمپ

 با توجه به اینکه سرعت موتور در مونو پمپ معمولا با گیربکس یا تسمه پولی کاهش می یابد. و سرعت دورانی در قطعات پمپ پایین است، بنابراین معمولا این قطعات در اثر بارهای خستگی کمتر مورد اشکال قرار می گیرند.

بیشترین خرابی در مونو پمپ به علت عدم رسیدگی درست به دستورالعمل سازندگان و سرویس دوره ای به موقع قطعات به وجود می آید. این قطعات شامل پمپ مثل روتور یا ماردون، استاتور یا لاستیک و گاردان و شفت انتقال قدرت می باشد.

در این بین چون معمولا روتور و استاتور در تماس مستقیم با سیال و مواد غلیظ هستند. دو بخش اصلی هستند که دچار خرابی می شوند.

میزان خلاصی یا پرسی لاستیک روتور و لاستیک استاتور

انتخاب خلاصی مناسب بین روتور و استاتور یکی از مهم ترین ابعاد طراحی مونو پمپ است.

یکی از عوامل موثر در بهینه سازی اندازه و عملکرد پمپ تنظيم لقي فصل مشترك روتور و استاتور است. زیرا تنظيم لقی روتور و استاتور نه فقط كارائی پمپ، بلكه عمـر مفيـد آن را نيـز تحت تاثير قرار می دهد. بنایراین انتخاب اين كار بايد به دقت و توسط متخصصین طراح انجام شود. زیرا اگر لقی روتور و استاتور خيلی زیاد درنظرگرفته شـود. درزگيـری فشـار بری كاهش لغزش مواد ناكافی است. و باعث كاهش كـارائی كلـی و رانـدمان حجمـی پمپ خواهد شد. و همچنین بـا افزايش گرمای داخلی عمر مفيد پمپ نیز کاهش می یابد. از طرفی اگر لقی روتور و استاتور خيلي كم باشد، جابجائی لاستیک استاتور بـا روتـور زياد شده. و با افزايش تنش در مواد بكار رفته و ايجاد بارهـای سايشـی، گرمـای د اخلـی و خـوردگی موجـب كاهش عمر مفيدكاری پمپ نیز می شود.

کارشناسان رایبد انرژی طی شبیه سازی های عددی و آزمایشات متعدد توانسته اند برنامه ای جامع جهت انتخاب میزان خلاصی روتور و استاتور تهیه و تدوین نمایند. بنابراین در هر سفارش، رایبد انرژی با توجه به کاربرد مطرح شده توسط مشتری، سرعت، غلظت و لزجت مواد و همچنین میزان رسوبات موجود در مواد مونو پمپ، جهت کسب حداکثر بازدهی و حصول بیشترین عمر مفید، میزان لقی مناسب روتور و لاستیک را تعیین می کنند. و طبق آن اقدام به ساخت مونو پمپ می نمایند.

بازرسی استاتور

در بازرسی استاتور موارد زیر مورد نظر کارشناسان فنی رایبد انرژی قرار می گیرد:

 • سختي الاستومر استاتور
 • پيوستگي الاستومر لاستیک استاتور به لوله استاتور
 • همترازي فاز استاتور

نگهداری استاتور

در نگهداری و انبارش استاتور لاستیک مونو پمپ بایستی حداقل موارد زیر را مد نظر قرار داد:

الف: اقدامات احتياطی لازم در به حداقل رساندن درتماس الاستومر یا لاستیک پمپ با محيط نظير: (تابش آفتـاب، شـرجي بـودن هوا، آب شور، تغييرات دما) و جلوگيری از آلودگی حفره های استاتور بايد در نظر گرفته شود.

ب: دو سراتصالات استاتور بايد با سرپوش محافظ پوشـانده شود.

ج: روتور را نبايد داخل استاتور نگه داری كرد.

 

بازرسی روتور

در بازرسی روتور موارد زیر مورد نظر کارشناسان فنی رایبد انرژی قرار می گیرد:

 • بازرسی ابعادی روتور
 • ضخامت پوشش روتور
 • كيفيت نهايي سطح روتور
 • فاز بندي روتور

.

نحوه ی نگهداری روتور

در نگهداری و انبارش روتور مونو پمپ بایستی حداقل موارد زیر را مد نظر قرار داد:

الف: تجهيزات حفـاظتي جعبه روتور مـی بايسـت محكـم متصـل شـوند، تـا اطمينان حاصل شود كه اين تجهيزات، موجب بروز آسيب نمی شوند. و همچنين در طول مدت نگهداری بـه طور تصادفی از جای خود حركت نمی كنند.

ب: روتور را می بايست روی سطح صاف يا قفسه هايی كه فاصله نگهدارنده هـای آن ازيكـديگر كـمتر از 3 متر است نگه داری نمود.

ج: روتور را نبايد داخل استاتور نگه داری كرد.

تعمیر روتور یا ماردون

به صورت خلاصه در شرکت رایبد انرژی مجموعه اقداماتی که در هنگام تحویل یک نمونه روتور مستعمل انجام می شود به شرح زیر است:

ابتدا روتور مونو پمپ پيش از بازرسی و تست عملکردی تميز می شود. زیرا رسوبات جمع شده بر روی روتور می تواند به لاستیک مونو پمپ و رزوه های استاتور آسـيب وارد نمايد. رایبد انرژی از شماری از شوينده ها و روغن بر های متداول به منظور شستن سطوح استيل، آب داده و يا كربيـد شده روتور استفاده می کند. سپس مواد پاك كننده با استفاده از آب از روی روتور شسته می شود.

سپس روتور تميز شده توسط بازرسین رایبد انرژی به منظور يافتن آسيب يا نقص قطعات مورد بازرسی قرار می گيـرد. در صـورتي كـه بخش های زيادی از روتور دچار آسیب شده باشد ارزيابی ابعـادی آن بـا نمونـه اصـلی سالم و یا بانک اطلاعاتی رایبد انرژی مـورد مقايسـه قـرار خواهـد گرفـت. و ابعاد ناقص آن استخراج می گردد. لازم به ذکر است آسيبهای جزئی مانند فرورفتگی ها را نیز می توانند از بازدهی حجمی مونو پمپ کاهش داد.

پس از بازسازی روتور، پمپ با روتور جدید در آزمایشگاه شرکت مورد ارزیابی و آزمون عملكردی قرار می گیرد.

ویدئوی زیر نحوه ی تعویض روتور را به خوبی نشان می دهد.

تعمیر استاتور یا لاستیک

به صورت خلاصه در شرکت رایبد انرژی مجموعه اقداماتی که در هنگام تحویل یک نمونه استاتور مستعمل انجام می شود به شرح زیر است:

اﺳﺘﺎﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻌی ﺧﻨثی ﺗﻤﻴـﺰ و ﺑﺎزرﺳـی می شوند. در ﺻﻮرت مشاهده و ﮔﺰارش آﺳﻴﺐ ﺟﺪي از ﺳﻮی شرکت رابید انرژی آزﻣﺎﻳﺸات ﻛﺎرﻛﺮدی از ﭘﻤﭗ در آزمایشگاه این شرکت ﺑـﻪ ﻋﻤﻞ می آید ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﺗﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣی ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ. البته ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻗﻄﻌی ﻧﺨﻮاﻫـﺪ بود ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺻﻼﺣﺪﻳﺪ مشتری بستگی خواهد داشت.

طبق یک قاعده ی کلی ﺗﻌﻤﻴﺮ لاستیک اﺳﺘﺎﺗﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤی ﺷﻮد.

قطعات یدکی انواع مونو پمپ اسکرو شرکت رایبد انرژی

قطعات یدکی انواع مونو پمپ اسکرو
 • بدنه - کیسینگ و محفظه مکش
 • روتور - ماردون
 • استاتور - لاستیک
 • شاسی مونو پمپ
 • سیستم های آب بندی - مکانیکال

 

مهندسی معکوس برندهای معروف مونو پمپ

مهندسی معکوس سایر برندها
 • مونو پمپ های اسکروی مارپیچی PCM
 • بنرمن BONERNANN
 • سیپکس SEEPEX
 • نچ NETZSCH
 • الویلر ALLWEILER
 • نومونو NOV MONO
 • روتو پمپ ROTO PUMPS
 • سیدکس SYDEX
 • پمپ CSF
 • آینوکسپا INOXPA
 • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید