پمپ-روغن-توربین-بخار-sine-curve-gear-pump

پمپ روغن توربین بخار SINE CURVE GEAR PUMP

ساخت پمپ External Gear Pump - دنده جناغی Herringbone Gear در شرکت رایبد انرژی پاژ انجام شد. این پمپ دارای عملکرد مناسب تر از نمونه ی خارجی آن NITTO SOKI INDUSTRY ساخته شده است. اطلاعات فنی پمپ کامل روغن توربین بخار WESTINGHOUSE مدل M25 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

نام پمپ SINE CURVE GEAR PUMP
ظرفیت 500 Lit/Min
فشار 13 Bar
توان 22 KW
R.P.M 1540
سال ساخت 2022
شرکت سازنده ی ایرانی رایبد انرژی پاژ
نمونه مشابه خارجی NITTO SOKI INDUSTRY CO LTD
کشور سازنده نمونه خارجی TOKYOU JAPAN

ﺷﺮﮐﺖ ﺭﺍﯾﺒﺪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﭘﺎﮊ، ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﭘﻤﭗ ﻫﺎﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ API676 ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﻤﭗ ﮐﺎﻣﻞ ﺭﻭﻏﻦ ﺗﻮﺭﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎﺭ WESTINGHOUSE ﻣﺪﻝ M25 ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ساخت این پمپ در کارخانه مجهز رایبد انرژی و با دقت بسیار بالا انجام شده است به گونه ای که نه تنها تمامی خواسته های صنعت پالایش گاز و نیروگاه ها در انتقال روغن و مواد نفتی را برآورده می کند. بلکه از نمونه ی خارجی آن عملکرد بهتر و مناسب تری دارد. اسﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻤﭗ ﺑﻮﻣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﻤﭗ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺍﺻﻠﯽ (Main Pump) ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺭﻭﺍﻧﮑﺎﺭﯼ ﺗﻮﺭﺑﯿﻦﻫﺎﯼ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﺎﺯﯼ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻫﯽ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿرد. 

مراحل اجرای این دستاورد عظیم به شرح زیر انجام شده است.

دنده های پمپ

 • بررسی متریال قطعات اصلی شامل:

بررسی های آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی - سختی و گراف سختی، متالوگرافی با گراف سنج انجام شده است. لازم به ذکر است تمامی آزمایش ها در آزمایشگاههای معتبر مستقر در پارک علم و فناوری خراسان انجام شده است و گواهی های لازمه دریافت شده است.

 • انجام تست غیر مخرب MT بر روی شفت  و دنده ی پمپ مطابق با جدول 4 استاندارد API 676.
 • انجام نقشه برداری همراه با تلرانس های هندسی و ابعادی بخصوص در نقشه دنده ها در نرم افزار Solid Work.
 • ساخت نمای کلی پمپ، چیدمان قطعات، جهات چرخش، سایز و محل اتصالات در نرم افزار سالید وورک.
 • ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻓﻨﯽ ﻟﻘﯽﻫﺎ ﻭ ﺗﻠﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯ ﻃﻮﻟﯽ ﻭ ﺷﻌﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﻭ ﺩﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﺩﻧﺪﻩﻫﺎ، ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﯿﺮﯾﻨﮓﻫﺎ.
 • ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺭﻭﺵ ﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﻭ ﺩﻣﻮﻧﺘﺎﮊ ﻓﻨﯽ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻤﭗ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﯼ.
 • مدﻝﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮﯼ ﺩﻗﯿﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﻮﺳﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﯿﻔﺘﯽ ﻭﻟﻮ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﭘﻤﭗ.
 • بالانس دینامیکی روتور پمپ مطابق استاندارد ISO 1940-1 GR G2.5.
 • رنگ آمیزی تمامی سطوح خارجی پمپ و نواحی در مجاورت با محیط خورنده طبق دستوالعمل زیر:
  • آماده سازی سطح به روش بلاستینگ در حدود 2.5 Sa با وایر برس در حد St3.
  • رنگ آمیزی لایه ی پرایمر Zinc nich epoxy به ضخامت 75 میکرون.
  • رنگ آمیزی لایه ی میانی و نهایی با اپوکسی پلی آمید هر کدام 75 میکرون.
  • مجموع پوشش دهی رنگ 225 میکرون.
 • انجام تست هیدرواستاتیک 30 دقیقه ای تحت فشار 1.5 برابر MACP  و برابر با 20 Bar و عدم نشتی از اتصالات پمپ.
 • رﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﺎﺕ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﯿﺮﯾﻨﮓﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 3.8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ.
 • رﺗﺴﺖ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺰ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 85 ﺩﺳﯽ ﺑﻞ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﭘﻤﭗ.
 • متریال به کار برده شده در ساخت قطعات پمپ شامل:
  • متریال شافت 1/7225 و عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر، میزان سختی 32-30 راکول C.
  • متریال دنده ها ck 45 1/1191 و  عملیات حرارتی Quench Temper.
  • متریال بیرینگ ASTM A316 Class II و میزان سختی 165-172 برینل.

ﺣﮏ ﭘﻼﮎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻧﻪ ﻭ ﺩﺭﺝ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ "ﺳﺎﺧﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ" ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻥ.

همچنین این پمپ دارای گارانتی عملکرد پس از نصب به مدت 12 ماه یا 8000 ساعت کاری می باشد.

ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﻤﭗ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﻧﺪﻩﺍﯼ، ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺍﺭﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ 30،000 ﺩﻻﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭘﻤﭗ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﺩﮐﻔﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻤﭗ ﺩﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ.

برای ثبت سفارش خرید پمپ دنده ای روغن توربین بخار SINE CURVE GEAR PUMP با شماره تلفن 09359152389 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید