استاتور یا لاستیک مونو پمپ

الاستومر استاتور یا لاستیک مونو پمپ

انواع استاتور یا لاستیک مونو پمپ

طبقه بندی لاستیک یا الاستومر مونو پمپ فقط بر اساس پایه پلیمری الاستومر صورت مـی گیـرد. و طبقه بندی استاتور پمپ بر اساس خصوصیات ویژه لاستیک یا الاستومر امری مرسوم و البته اشتباه است.

طبقه بندی عمده به كار رفته برای الاستومر استاتور یا لاستیک های مونوپمپ به شرح زیر است:

  • الاستومر نیتریل NBR

الاستومر نیتریل كوپلیمرهـایی از بوتـادین و اكریلونیتریـل هسـتند. ادغـام اكریلونیتریـل در سـاختار پلیمر باعث مقاوم نمودن درجه مقاومت در هیدروكربن ها و مواد نفتی می شود.

  • الاستومر نیتریل هیدروژنه HNBR

الاستومرهای نیتریل هیدروژنه الاستومرهایی هستند كه باعث افزایش درجـه اشـباع هیـدروژن در سـاختار الاستومر در فرآیندهای هیدروژنه می شوند. این فرآیند ها تعداد كربن های دو پیوندی كه در معرض تخریـب هستند را كاهش می دهند كه در نتیجه این فرآیند پلیمر، نسبت به محیط هایی مانند سـولفید هیـدروژن و دماهای فوق العاده مقاوم می شوند.

  • الاستومرهای فلئوری FKM

الاستومرهای فلئوری که دارای فلئورین هستند و در برابر نفت، مواد شیمیایی وتغییرات دما نسـبت به الاستومرهایی كه پایه نیتریلی دارند مقاومت بیشتری نشان می دهند.

 

خواص لاستیک استاتور و شیوه اتصال لاستیک به لوله استاتور

خواص لاستیک یا الاستومر استاتور و شیوه اتصال آن به لوله استاتور با توجه به نوع لاستیک استاتور متفاوت می باشد. و روش اجرایی متفاوتی در شرکت رایبد انرژی با توجه به جنس لاستیک استاتور برای آن دنبال می شود. در هریک از این شیوه های اجرایی کارشناسان فنی این مجموعه مواردی همچون جنس لاستیک استاتور، محیط کاری پمپ ماردونی و نوع مواد درون پمپ را مد نظر قرار می دهند. پس از انتخاب لاستیک استاتور و ساخت لاستیک استاتور و اتصال آن به لوله استاتور، در آزمایشگاه مجهز این شرکت استاتور نهایی در شرایط عملکردی، فشاری و دمایی استاندارد تعریف شده مورد تست قرار می گیرند.

پوشش دهی روتور یا عملیات سطحی سازی روتور

نوع پوشش روتور پمپ مارپیچی یا نوع عملیات سطح سازی و ضخامت آن (در صورت اعمال)، با توجه به خواص مواد منتقل شده در پمپ مارپیچی انتخاب می گردد. توجه به سـایش در روتور مونو پمپ و همچنـین پیش بینی تاثیر مواد شیمیایی خاص كه در مواد مونو پمپ ممکن است وجود داشته باشد در نوع پوشش دهی روتور موثر است. در ساخت روتور پمپ مارپیچی کارشناسان فنی رایبد انرژی جهت پوشش دهی روتور موارد زیر را در نظر می گیرند:

  • الف- اجزای تركیبی پوشش اصلی روتور مونوپمپ و یا تركیب مواد مورد استفاده در عملیات سطح سازی روتور.
  • ب- میزان موثر سختی سطح در روتور.
  • پ- كمینه و بیشینه ضخامت پوشش در نواحی راس و قعر روتور.
  • ت- صافی سطح روتور.
 
  • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید